ಬೆಳಕಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಶಿವಪ್ರಕಾಶರ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ

ಈ ಸಂಕಲವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶರ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೇನೋ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯವು ಇವರನ್ನು, ಇವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.