ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಆಘಾತದ ಘಳಿಗೆ!

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಇಂದೇಕೆ ವಿನಾಶದ ಕಡೆ ಭರದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೊದಲೇ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.