ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತು ಯಾಕಾದರೂ ಬೇಕು?

ಮನೀಷ್ ತಿವಾರಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲದ, ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಅತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದರು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಅನುವಾದ: ನಾ ದಿವಾಕರ ಕಳೆದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.