ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಆಂತರಿಕ ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾಶಮಾಡಿದೆ? ಸುಹಾಸ ಪಾಲಸಿಕಾರ್ ಮೂಲ: ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.