ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಂಬಲ ಮೊನಚಾಗುವುದಲ್ಲ, ಅರಳುವುದು!

ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪುವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವು ‘ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ’! ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಮೂರ್ತಿಯವರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.