ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದು? ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಾಪನಗಳು ಯಾವುವು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.