ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬನ ಆತಂಕಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸರಿ-ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು? ನಾವು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.