ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದೆ?

ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆಯೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವಿವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವiಹಾ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.