ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಅನಾ ಬನ್ರ್ಸ್ ತಾನು ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನೇನು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಓದು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಈಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ `ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.