ಮಾತಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಮಾತಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲಾ ಸಾಲಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎμÉ್ಟೂೀ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೊಂದು ರೂಢಿ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಮಿತ್ರರಾದವರು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login