ಮಾತು ಮುಂದೆ, ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೇರ ಉತ್ತರ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.