ಮುಂಬರುವುದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರ್ವಕಾಲ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ‘ಕೊರೊನೋತ್ತರ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸಬಲ್ಲದೇ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಮಾರು 83% ಜನರು ‘ಹೌದು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಕೊರೊನಾ ತರಹದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ನೂರು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.