ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆ

ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರವಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯಮ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗುಹೋಗುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.