ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಗುಹಾಲಯ

ಮಲೇಷಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೌಲಾಲಂಪೂರ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಗರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಡವೂ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತ, ಮಾನವತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login