ಮೂವರು ಬಹುಭಾಷಿಗಳ ಮಾದರಿ

ಬಹುಭಾಷೆಗಳು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ `ಬಹುತ್ವ’ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. -ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ     ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಸ್ವತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.