ರಹಸ್ಯ ವರದಿ!

-ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಸಲೆ ಮರುದಿನ, ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಸವದಿಯವರು, “ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಆ ಎಫ್‍ಡಿಸಿಗೆ ಕರಿಯಪ್ಪಾ” ಎಂದು ಹಂಚಿನಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. “ಬಾಯಾರ, ಸುಪರಿಂಟೆಡೆಂಟ ಕರಿತಾರೀ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೆದರುತ್ತ ಒಳಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.