ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮರಶೀಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ `ಶತ್ರು’ವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ತೀರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ `ಶತ್ರು’ ನಮ್ಮ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.