ರಾವಬಹದ್ದೂರರ ‘ಗ್ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ

‘ಗ್ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲರಾ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಕೊಡುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಘಟಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.