ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ವೈದ್ಯಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಿದೆ!

ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಅದೊಂದು ಹಣ ಸುಲಿಯುವ ಸದವಕಾಶವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೂಲಸೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸತಲೆಮಾರಿನ ವೈದ್ಯರು ಕಾಲದ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.