ವಸುಧೇಂದ್ರರ ‘ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರಾ’ ಸನಾತನವಾದದ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧ!

ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಸವಕಲಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುರುಕಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.