ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗರ ‘ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉತ್ತರಗಳು’

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಕಿಂಗರ ಲೇಖನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಪುಸ್ತಕಪ್ರಿಯರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶ್ಯೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಕಿಂಗರ ರಾಜಕೀಯದ ಜ್ಞಾನ, ಚಲನಚಿತ್ರ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಒಲವು……

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.