ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನಾಶವೇ?

ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಹಿಂದಿನಪೀಳಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೆನಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಯುವಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.