ವಿಧುರನ ಬದುಕು

  -ಡಾ. ತ್ರಿಯಂಬಕ ತಾಪಸ       ಅಳಿಸಲು ಕುಂಕುಮವಿಲ್ಲ ಕಳಚಲು ಮಾಂಗಲ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಲು ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲ ಇರಿಯುವ ಕತ್ತಲು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ ಒಂಟಿತನ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ದಾರಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.