ವಿಪ್ರಲಂಭೆಯ ಸ್ವಗತ

-ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಯಣದ ದಾರಿಯ ನೀರವ ಮೌನ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಸಾಕಿತ್ತು ದಾರಿಯಲಿ ಕಂಡವರು ಹಲವರು ಅವರೊಬ್ಬರಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಿಂಬ ನಾನು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರದಪ್ಪಿ ಮಲಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.