ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್2019ರ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿಒಟ್ಟು 11.7 ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಭಾರತ ಮತ್ತುಚೀನಾ ದೇಶಗಳಿಂದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.