ವೀಕ್ಷಕವಿವರಣೆ: ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿನಡಿಗೆ

ಈವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ವೀಕ್ಷಕವಿವರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಾನೆಲ್, ‘ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್’, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ವೀಕ್ಷಕವಿವರಣೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.