ವೀರಶೈವವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಪಧರ್ಮ

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರು ‘ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಿನ್ನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ’ ಮತ್ತು ‘ವೀರಶೈವವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಪಧರ್ಮ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.