ವೈದ್ಯಕೀಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ

ಇಂದು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳೊಲ್ಲೊಂದು. ಇಂದು ನಮ್ಮ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.