ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಅನುಭವದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತಹದು? ಈ ವೃತ್ತಿಯ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.