ವೈದ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣ!

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ, ಮನೆಕಟ್ಟಲು, ಮುಂಜಿಗೆ, ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ತೆಗೆದು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಣ ತೆಗೆದಿಡುವವರು ಕಡಿಮೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.