ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತರ ‘ವರ್ತಮಾನ’ ಸಮಕಾಲೀನ ತಲ್ಲಣಗಳು

ವರ್ತಮಾನವೆಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಶಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.