ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಲ್ಲಣಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಷಿಗುರೊ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಲ್ಲಣಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಷಿಗುರೊ – ಎಸ್.ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಇಷಿಗುರೊ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಾಗಲೀ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಲೀ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login