ಶಕ್ತಿಯೋತ್ಪನ್ನ ಪರ್ಯಾಯಗಳು

-ಡಾ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕೋಪಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು! 1976-77 ರ ಅವಧಿ. ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.