ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಡಿತ

– ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ತಮ್ಮನಗೌಡ್ರ ಶರೀಫರು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂತನಾಗಿ ಮದವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಗುಟ್ಟಿನ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳಂತೆ ತತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆ ಪದಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಡಿತಗಳನ್ನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.