ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ ಹೊಣೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ!

ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ ಹೊಣೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ! ಕುರುಡರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನ ಹೆಳವನೇ ರಾಜನಂತೆ. ಮೂಗರ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೊದಲುವ ಹೆಡ್ಡನೇ ಗುರುವಂತೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ‘ಗರಬಡಿದ’…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login