ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ: ರಸಗ್ರಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?

ಭಾವಗೀತೆ, ವಚನಗಾಯನ, ದಾಸವಾಣಿ, ತತ್ವಪದ ಗಾಯನ, ಠುಮರಿ, ಗಜಲ್, ಭಜನೆ, ಅಭಂಗ್ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ ಬೋರು ಹೊಡೆಸುವುದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.