ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಘಂಟೆ!

-ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅನು: ಪ್ರಸಾದ ಕುಂದೂರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೆ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ! ಭಾರತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.