ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದ ವ್ಯಭಿಚಾರ! ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ‘ಆಂದೋಲನ’ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು; ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ. ಇದರ ರೂವಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.