ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಶಯಗಳು

-ಡಾ.ವೆಂಕಟಾಚಲ ಹೆಗಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪರ ಆಶಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಬಯಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.