ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವೈರಾಣುವೂ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕಂಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.