ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸಾವು!

ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ವಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗು ತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.