ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಬಾಲರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೋಲರು!

ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಿರದಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಂತೂ ಜೀವನವೇ ಶೂನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ‘ನಿನ್ನೆಯದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.