ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತ ಮುಖ್ತಿಯಾರ್ ಅಲಿ

ಮುಖ್ತಿಯಾರ್ ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಹಾಡಲು ಬಂದಾಗ (2019), ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕಾಲ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.