ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯ-ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ

ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.