ಸಾಲು ಸಾಲು…

-ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ           1. ಅಲ್ಲಿ ಬಾನ ತುಂಬಿವೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ವಿಸ್ಮಿತ ಕಣ್ಣು ಹಾರಿವೆ ಸಾಲು ಸಾಲು; ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡನು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.