ಸಾಹಿತಿಯ ಧೋರಣೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ!

ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಿಭಾಗದವರು ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ: ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.