ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆವಿರೋಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡವರ ಕಳ್ಳಾಟಗಳು!

-ಎಂ.ಕೆ.ಆನಂದರಾಜೇ ಅರಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆeóÁನ್ ಹಾಗೂ ಫಿû್ಲಪ್‍ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ‘ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾನೂನು 2002’ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.