ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬಾರದೇಕೆ?

-ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿಟ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.