ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿವೈವಿಧ್ಯ!

ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಅಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.