ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ?

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೋಳು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ-ಮಠ ಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲ-ಸೋಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.